Bestuur

Onze directeur-bestuurder is Esther Lamers. Zij werkt al ruim 15 jaar in de sector Volkshuisvesting.

Als bestuurder werkt ze in en aan het belang van huidige en toekomstige huurders. Daarvoor zoekt zij graag de verbinding met collega corporaties en partners in zorg en welzijn. Esther is ook lid van het algemeen bestuur van Aedes en toezichthouder bij een koepel van speciaal onderwijs.

De beloning van het bestuur is volgens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). In de jaarstukken 2020 staan de bedragen in paragraaf 2.6.1. 'Bezoldiging'.