Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) oefent toezicht uit op het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Dit doet de RvC op basis van een toezicht- en toetsingskader.

Einde tweede termijn: 16 maart 2025
Einde tweede termijn: 31 december 2023
Einde eerste termijn: 31 augustus 2022 (herkiesbaar)
Einde tweede termijn: 30 juni 2024
Einde tweede termijn: 30 juni 2022
Trainee tot 30 april 2022

Beloning

De beloning van het bestuur is volgens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). In de jaarstukken 2020 staan de bedragen in paragraaf 2.6.1. 'Bezoldiging'.