Toezicht en verantwoording

Als woningcorporatie geven wij invulling aan een belangrijke maatschappelijke taak. Deze taak voeren wij uit vanuit een grote lokale betrokkenheid. Om ervoor te zorgen dat we dit op de juiste manier doen, vindt er toezicht plaats, worden onze prestaties getoetst en leggen we op verschillende manieren verantwoording af.

Besturen en toezicht houden

Het bestuur en de Raad van Commissarissen hebben een visie op besturen en toezichthouden ontwikkeld. In deze visie staat hoe besluitvorming plaatsvindt (door bestuur) en hoe het toezicht hierop wordt gehouden (door de RvC). De kaders voor toezicht en toetsing worden benoemd in de visie.

In het bestuursverslag legt het bestuur jaarlijks verantwoording af. De Raad van Commissarissen doet dat met een eigen verslag dat onderdeel uitmaakt van het bestuursverslag.

Governancecode Woningcorporaties 2020

Wij zijn lid van Aedes, de brancheorganisatie voor woningcorporaties. Als lid van Aedes houden wij ons aan de Governancecode Woningcorporaties 2020. De Governancecode omvat criteria voor goed bestuur en toezicht, voorbeeldgedrag, transparantie, maatschappelijke verbondenheid en goede risicobeheersing bij woningcorporaties. Wij onderschrijven deze code, leven de code na en leggen verantwoording hoe wij hier invulling aan geven. Deze lichten wij toe in het bestuursverslag.

Integriteit

Wij hebben een eigen integriteitscode. In deze gedragscode staat:

  • hoe we met elkaar omgaan
  • hoe we met de spullen van anderen omgaan
  • hoe we met anderen buiten de organisatie omgaan
  • hoe we met (vertrouwelijke) informatie omgaan

De gedragscode maakt ons bewust van de waarden en normen die bij Woonwaarts gelden.

Visitatie

Als corporatie zetten we maatschappelijk geld in om onze doelen te bereiken. Dit geld willen we natuurlijk zo goed mogelijk investeren. Daarom laten we ons een keer in de vier jaar visiteren. Een visitatie geeft een onafhankelijke beoordeling van onze prestaties en laat zien waar we nog verder kunnen verbeteren.

Woonwaarts is nog niet gevisiteerd. De visitatierapporten van haar rechtsvoorgangers De Gemeenschap en Standvast Wonen vind je aan de rechterkant van deze pagina.